Slovníček

významy některých anglických slov častěji používaných ve hrách nebo programech

slovíčko překlad význam ve hře nebo programu
abort přerušit  
about o většinou volba pro zobrazení informací o programu, autor, verze, licence, kontakt
adventure dobrodružství dobrodružné hry, prochází se třeba nějakým příběhem
again znovu obvykle u her s více úrovněmi, kde rozehranou úroveň můžete začít znovu
all všechno  
and a  
arcade pasáž typ hry chodička, plošinovka, skákačka atd.
arrow šipka 4 šipkové klávesy pro ovládání pohybu doprava, doleva, nahoru, dolu
backup záloha  
bad špatný např. "bad sector" - špatný sektor na disku
BAT batch přípona dávkových spustitelných souborů (sestavení více příkazů do jednoho soubboru)
BIOS   základní program počítače uložený ve speciální elektronické součástce, který se staruje před načtením operačního systému, základní vstup/výstupní systém
bit   nejzákladnější jednotka informace (tedy 0 nebo 1)
book kniha live book (živá knížka)
boot bůt používá se ve spojení "boot sektor" (zaváděcí část disku, odkud se zavádí operační systém) nebo "bootovací disketa" (startovací disketa, když se vloží do počítače a zapneme počítač, tak se začne načítet operační systém z diskety a ne z pevného disku)
break zlomit, přerušit kombinace kláves Ctrl+Break nebo Ctrl+C sloužící k násilnému přerušení programu, pokud se třeba zasekne
byte bajt 8 bitů definujících jeden znak (pomocí 8 bitů lze nadefinovat až 256 znaků)
cancel zrušit zrušení připravené volby těsně před potvrzením (známé v kombinaci OK nebo Cancel)
CD-ROM cédéčko kompaktní disk s počítačovými daty nebo programy (obvykle má kapacitu asi 650 MB)
clear vyčistit například u omalovánek a grafických editorů slouží k vyčištění malovací plochy
click kliknout dvojnásobné rychlé poklepání na tlačítko myši
clock hodiny  
close zavřít  
color barva například blue - modrá, red - červená, yellow - žlutá, green - zelená, white - bílá, black - černá
command příkaz například příkazy DOSu zadávané do příkazové řádky, pomocí nichž komunikujeme s počítačem
continue pokračovat  
copy kopírovat  
create vytvořit  
date datum  
default standardní, výchozí například když chceme vrátit nastavení programu po mnoha změnách do nějakého počátečního stavu, tak se dá někdy vrátit přímo k defaultnímu nastavení
delete vymazat  
demo ukázka některé hry a programy v sobě obsahují určitou demonstraci možností programu, je to určeno pro rychlejší seznámení s programem, protože když to člověk vidí, jak to pracuje, tak se to pochopí rychleji, než to číst z manuálu nebo nápovědy
desktop plocha například pracovní plocha ve Windows, na které jsou spouštěcí ikonky, nebo jakákoliv jiná plocha programu, jakoby deska stolu, na které něco děláme
directory adresář logiká část disku obsahující soubory nebo další podadresáře, adresáře slouží k lepšímu uspořádání souborů dat na disku do tzv. adresářové stromové struktury, která je zakotvena v kořenovém (root) adresáři disku
display zobrazit  
down dolů  
download stáhnout například stažení souboru z internetu na náš počítač
drive jednotka myslí se tím třeba celý pevný disk nebo disketová mechanika
driver ovladač program pro podporu nějakého zařízení připojeného k počítači, například aby nám fungovala myš v DOSu, musí se předtím spustit program, který myš zaktivuje, nebo aby si počítač rozuměl s novou tiskárnou, je potřeba nahrát ovladač pro danou tiskárnu do daného programu
easy jednoduché při výběru obtížnosti hry
edit editovat upravovat, měnit nějaký souhrn dat, například když píšu text na počítači, tak edituji textový soubor
editor   program pro editování, například textový, grafický, tabulkový nebo jiný editor
education vzdělávání  
EGA   starší typ grafické karty počítače, hry nepodporující tento grafický formát zde nebudou fungovat (mazi starší patří CGA, EGA a mezi novější VGA a SVGA nebo také VESA)
empty prázdný  
enable zapnout opak je disable
end konec například klávesa End slouží v textovém editoru pro skok na konec řádku
enter vložit například klávesa Enter, která slouží k potvrzování voleb nebo příkazů, slouží vlastně k vložení požadované volby do počítače ke zpracování, v textovém editoru slouží ke skoku na novou řádku
erase vymazat  
error chyba  
escape utéct, vyskočit klávesa ESC, slouží obvykle k vyskočení z programu nebo z nějaké nabídky
exit východ ukončení programu, výstup z programu
file soubor ohraničená a pojmenovaná část dat na disku počítače
find hledat  
first první  
floppy disk výměnný disk diskety, dnes se používají hlavně 3,5" s kapacitou 1,44 MB s vysokou hustotou dat HD
freeware volný program program, který je zdarma
full plný například full verze programu - plná a neomezená verze programu
game hra  
game over konec hry  
go jít obvykle volba na začátku hry pro započetí hry
good dobrý  
hard těžké, tvrdé obtížnost hry
harddisk pevný disk označení pro pevný disk
hardware hardvér pevná součást počítače, například monitor, klávesnice, myš, tiskárna atd.
help pomoc, nápověda většinou přes klávesu F1 se v programu vyvolá nápověda
high vysoko  
home domov  
hour hodina  
change změnit  
check kontrola  
choose vybrat  
in v  
input vstup  
insert vložit u textových editorů má klávesa INS obvykle význam jako přepínač mezi režimem vkládání a přepisování textu
install instalovat u programů často název instalačního programu (INSTALL.EXE nebo INSTALL.BAT)
jump skákat ve hře obvykle pro pohyb ovládané postavičky nahoru (výskok)
key klávesa, klíč  
keyboard klávesnice  
kid dítě kids - děti
language jazyk v některých programech si lze vybrat, v jakém jazyce bude program komunikovat
launch spustit  
left levý  
level úroveň u některých her se postupuje přes různé úrovně dál a dál, jsou to jakoby jednotlivá patra budovy přičemž budova je celá hra
live žít, život v některých hrách máte několik životů (např. 3) a když vám dojdou, tak hra skončí
load nahrát, načíst načtení nějakých dat do programu třeba ze souboru z disku (opakem je "save")
low nízký  
main hlavní například "main menu" je hlavní nabídka
medium střední buď to znamená střední obtížnost hry nebo označení pro nosič dat
memory paměť obvykle to znamená operační paměť počítače RAM
menu nabídka nabídka voleb programu
mode mód, režim  
monitor monitor obrazovka počítače
more více pokud se nějaký text nevejde na jednu stránku obrazovky, pokračuje se obvykle přes more na další obrazovku nebo na další řádek
mouse myš  
move přemístit  
MS-DOS   Microsoft Directory Operating System - adresářový operační systém od firmy Microsoft
name jméno  
new nový  
no ne  
now nyní  
off vypnuto  
O.K. potvrzení  
old starý  
on zapnuto  
oops   obvykle volba sloužící k návratu před poslední provedenou změnu (například v textovém nebo grafickém editoru), také se to nazývá jako "undo", o jeden krok zpět
open otevřít  
options možnosti ve hrách to slouží obvykle v nabídce pro nastavení parametrů hry, jestli třeba hru budeme ovládat myší, klávesnicí nebo joystickem, jestli bude zapnut nebo vypnut zvuk, typ zvukové a grafické karty, rychlost hry a podobně
or nebo  
output výstup  
page stránka  
page down o stránku dolu  
page up o stránku nahoru  
paint malovat  
password heslo ve hře například s více úrovněmi se někdy dá přes heslo začít při příštím hraní od úrovně, kde jsme minule skončili
pause pausa ve hře třeba dočasné pozastavení hry
Pentium   označení pro novější typ mikroprocesoru
picture obrázek  
play hrát  
player hráč nebo také přehrávač (například zvukových, hudebních nebo video souborů)
please prosím  
power síla, výkon označení hlavního vypínače počítače
practice cvičení například u výukových her
press stisknout "press any key to continue" - stiskněte libovolnou klávesu pro pokračování
print tisknout  
printer tiskárna  
prompt příkazový řádek  
public domain   typ licence programu, který je zdarma a lze si jej i libovolně upravovat (obvykle je k programu i jeho zdrojový kód)
quit ukončit ukončení programu, když nevím, jak ukončit hru, zkouším například tyto možnosti:

ESC, Q, Ctrl+Q, Ctrl+C, Ctrl+Break, Alt+X, Alt+F4, End, F10, Alt+Esc, Alt+Q

RAM operační paměť paměť tvořená elektronickými obvody, je do ní rychlejší přístup než na disk, při vypnutí počítače se z ní data ztratí (takže při psaní např. dlouhých textů se doporučuje průběžné ukládání na disk pro případ výpadku proudu, aby se to celé neztratilo)
read číst  
readme.txt čti mě u programů bývá často soubor readme.txt, ve kterém jsou některé základní informace o programu
rename přejmenovat  
reset vynulování některé počítače mají takové malé tlačítko, které slouží k vynucenému opětovnému spuštění počítače, když se například program tak zasekne, že ho nejde nijak zrušit, před použitím tohoto tlačítka se zkouší ukončit program pomocí Ctrl+C nebo Ctrl+Break nebo tzv. teplým resetem Ctrl+Alt+Delete
restart   opětovný start počítače
retry opakovat  
return návrat  
right pravý  
RPG   typ hry
run běžet, spustit  
save uložit uložení dat z programu do souboru na disk
scan prohlédnout např. u antivirových programů, které kontrolují soubory na disku nebo operační paměť
screenshot snímek ukázka vzhledu programu
search hledej  
see vidět  
select vyber  
set, settings nastavení nastavení programu
setup nastavení nastavení programu nebo název instalačního programu pro nahrání a nastavení hry nebo je to hardwarový setup počítače, do kterého se lze přepnout určitou klávesou nebo kombinací kláves v určitém okamžiku při staru počítače a kde je základní nastavení počítače
shareware   typ licence programu, který si smíte nějakou dobu vyzkoušet a pak ho buď musíte smazat nebo si ho koupit
shift posun klávesa pro přepínání psaní velkých a malých písmen
show ukázat  
single jednoduchý  
size velikost například velikost souboru, adresáře nebo celého disku, udává se v bajtech, kB, MB, GB
skip přeskočit  
slow pomalu  
software programy programové vybavení počítače
sound zvuk  
Sound Blaster   typ zvukové karty
source zdroj  
spacebar mezerník  
speaker repráček malý repráček umístěný v počítači sloužící spíše jen pro pípání
speed rychlost  
SVGA   typ grafické karty Super VGA, která umí větší rozlišení než 640x480 bodů
target cíl  
time čas  
tools nástroje  
top vrchol obvykle označení těch nejlepších hráčů v tabulce nejlepších výsledků, která se ukazuje na konci hry
tree strom používá se ve spojitosti se stromovou strukturou adresářů
try zkusit  
type psát  
undo krok zpět  
up nahoru  
user uživatel  
utility pomůcky utilitami se myslí pomocné prográmky, například komprimátory souborů, diagnostické programy apod.
VGA   typ grafické karty
view prohlížet  
voice hlas  
volume hlasitost  
wait čekej  
window okno  
word slovo  
write psát  
year rok  
yes ano  
you ty, vy  
your tvé, vaše  
zoom zvětšit